A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Новобасанська громада
Чернігівська область, Бобровицький район

Р Е Г Л А М Е Н Т Новобасанської сільської ради

                                                             Затверджено

                                                             рішенням Новобасанської сільської ради

                                                             першої сесії  сьомого скликання.

                                                            №  19 - 1/2017  від  27 листопада 2017 року

                                                             

 

                                                       Р Е Г Л А М Е Н Т

                                           Новобасанської сільської ради 

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.Правові засади діяльності  Новобасанської сільської ради.

1.1.Новобасанська сільська рада (далі - Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Новобасанську територіальну громаду та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності  Новобасанської сільської ради, її органів та посадових осіб, порядок  проведення  першої  сесії ради, порядок обрання секретаря сільської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються цим Регламентом ради відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”,  “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  «Про запобігання корупції»,  «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних»., «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України.

    До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

1.3. Регламент  Новобасанської  сільської ради (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання сільського голови, секретаря сільської ради, затвердження посадових осіб місцевого самоврядування, скликання чергової та позачергової сесії сільської ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради. Зміни до регламенту вносяться сільською радою за пропозицією голови, постійних комісій та депутатів сільської ради.

1.4. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

1.5.Зміни до даного Регламенту можуть вноситись за пропозицією сільського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатів за рішенням сесії Ради.

1.6.Проект відповідного рішення розробляється ініціаторами пропозицій і подається сільському голові для внесення на розгляд чергової сесії Ради

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1.Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1.народовладдя;

2.законності;

3.гласності;

4.колегіальності;

5.поєднання місцевих і державних інтересів;

6.виборності;

7.правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;

8.підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

9.державної підтримки та гарантії місцевого самоврядуванн

10. судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття. 3 Мова роботи Ради.

3.1. Робота Ради та її діловодство ведеться українською мовою.

Стаття 4.  Відкритість та гласність роботи Ради.

4.1.Пленарні засідання Ради, постійних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством України та даним Регламентом.

4.2. Гласність і відкритість роботи Ради, її органів та посадових осіб забезпечується шляхом публікацій звітів про сесії, текстів доповідей у газеті районної ради «Наше життя»,  на дошці оголошень Новобасанської сільської ради., на офіційних веб-сайтах Ради.

4.3. Розміщення (за наявності організаційної та/або технічної можливості) актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради (сторінках, у мережі Інтернет).

4.4. Рада, її органи та посадові особи, депутати систематично інформують виборців про свою діяльність у засобах масової інформації

 Стаття 5. Планування роботи Ради

5.1.Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

5.2.План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає ос­новні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

5.3.Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій,  депутатів.

Стаття 6. Порядок розгляду запитів на інформацію

6.1. Запит на інформацію — це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що зна­ходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

6.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

6.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації се­ред значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрун­туванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

6.5.У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановле­них Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Присутність на пленарних засіданнях Ради

7.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самовря­дування, об'єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

7.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленар­ному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

7.3.Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засі­данні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

7.4.За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: вул.Шевченка,49 с.Нова Басань, або у актовій залі приміщення адміністративної будівлі №2 Ради, що за адресою: вулиця Циганівка, 27 с. Нова Басань.  Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмі­стити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 7.1. -7.3. цієї статті.

7.5.Інші особи за рішенням Ради можуть бути  присутніми на пленарних засіданнях Ради,  якщо їх  присутність необхідна під час розгляду питань порядку денного за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 1 цієї статті. Заяви про надання дозволу на участь в пленарному засіданні при розгляді конкретного питання порядку денного подаються зацікавленими особами за один день до пленарного засіданні сесії Ради.

7.6.Особи, котрі не є депутатами, але присутні на засіданнях Ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням  головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.

 Стаття 8. Закриті пленарні засідання Ради

8.1.У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

8.2.На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адмі­ністрації, за запрошенням ради —прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

8.3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

8.4.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

8.5.Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визнача­ються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 9. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

9.1.Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою повноважень та в інших ви­падках, передбачених законодавством.

9.2.Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

9.3.Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні мате­ріали.

9.4.Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

9.5.Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 10. Контроль за виконанням рішень Ради

10.1.Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самовряду­вання, цього Регламенту.

10.2.Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

10.3.Рішенням Ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) по­стійну комісію Ради.

10.4.Рішення Ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії Ради, пере­даються до відповідних (профільних) постійних комісій Ради.

10.5.Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради або заступнику голови Ради.

Стаття. 11. Встановлення державних та місцевих символів.

11.1. Державний Прапор України на на адміністративній будівлі Ради встановлюється на постійно.

11.2.Герб громади та хоругва (прапор) громади встановлюються в кабінеті сільського голови на постійно.

11.3.На час пленарних засідань Ради державний прапор та хоругва громади встановлюються в залі, де проводяться засідання.

 

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

Стаття 1. Порядок скликання першої сесії Ради

1.1.Перша сесія новообраної сільської Ради скликається відповідною територіаль­ною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради в кількос­ті, яка забезпечує повноважність складу Ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликан­ня та новообраного сільського  голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

1.2.У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інфор­мує голова територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох — п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання секретаря Ради. З часу обрання секретаря Ради він головує на пленарних засіданнях Ради.

Стаття 2. Порядок денний першої сесії Ради

2.1.До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

- інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та сільського голови і визнання їх повноважень;

- про обрання сільського голови;

- про обрання секретаря Ради;

2.2.Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

Стаття 3. Форми роботи Ради

12.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засі­дань постійних комісій Ради. Постійна комісія може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затверджен­ням на посади посадових осіб.

Стаття 4. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

4.1.Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються з 09 години і закінчуються не пізніше 17 години.

4.2.Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визна­чений у пункті 4.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Стаття 5. Порядок скликання сесії Ради

5.1.Сесія Ради скликається головою Ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал.

5.2.Сесія Ради також скликається головою Ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради.

5.3.У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості ним скликати сесію Ради, сесія Ради скли­кається секретарем Ради. У цих випадках сесія Ради скликається, якщо голова Ради без поважних при­чин не скликав сесію Ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених п. 5.3 та п. 5.4.цієї статті.

5.4.У разі якщо посадові особи, у двотижневий строк не скликають сесію Ради на вимогу однієї третини депутатів Ради від загального складу або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної Ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією Ради.

5.5.Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів Ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.

5.6.Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на дошці оголошень та на інших веб-ресурсах ради.

5.7.Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проектів рішень та інших ма­теріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках — у день відкриття сесії.

5.8.За згодою депутата Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому елек­тронною поштою.

5.9.Новобасанська сільська Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

5.10.Сесії Ради, окрім першої, скликаються головою виборчої комісії.

5.11.Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведен­ня земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.

5.12.У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скли­кається секретарем Ради.

5.13.У цих випадках сесія Ради скликається:

1)       якщо сесія не скликається_ головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самовря­дування в Україні»;

     2)    якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов,передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.14.Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

5.15.Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися_ головою,постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою обласної Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регулятор­ними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.16.Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто головою, у разі його відсут­ності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п.5.4 цієї статті Регламенту, — депутатом ради, який за доручен­ням депутатів головував на її засіданні.

Стаття 6. Формування порядку денного сесії Ради

6.1.Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситись сільським  головою, постійними та тимчасовими контрольними комісіями Ради, депутатами Ради, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

6.2.Підготовка питань до розгляду на сесії Ради здійснюється:

1) за дорученням керівних посадових осіб Ради:

   а) виконавчим комітетом Ради;

   б) постійними або тимчасовими контрольними депутатськими комісіями Ради;

   в) визначеними посадовими особами ради;

2) ініціаторами включення питання до порядку денного сесії (депутатами);

6.3.Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться головою Ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за  20 до відкриття сесії.

6.4.У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

6.4. Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню оприлюднюються на дошці оголошень с. Нова Басань та на веб-ресурсах Ради.

6.5. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невід­кладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

6.6.Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чин­ного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням. Документи, що подаються до Ради пізніш як за 10 днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постій­них комісій Ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п. 6.4. цієї статті.

6.7.Проекти рішень Ради голова Ради (у випадку, коли сесія Ради скликається депута­тами у порядку, визначеному п. 5.4. ст.5 Регламенту, — уповноважена особа з числа депутатів, які ініціювали скликання сесії Ради) передає спеціалісту з юридичної роботи  Ради для розгляду та встановлен­ня відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству він  разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміж­ній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

6.8.У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови Ради  спеціаліст з юридичної роботи повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

6.9.Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Новобасанської сільської Ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

Стаття 7. Затвердження порядку денного сесії Ради

7.1.Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депута­тів Ради від загального її складу.

7.2.Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

7.3.Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішен­ня може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

7.4.Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

7.5.Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинен­ня повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

Стаття 8. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

8.1.Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих про­ектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та опри­люднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті — Закон).

8.2.Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

8.3.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб; передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо­дарської діяльності», не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

 

 Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАД

Стаття 1. Відкриття та ведення пленарного засідання

1.1.Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загаль­ного складу Ради.

1.2.На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пле­нарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов'язки — особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 1.1 цієї статті.

Стаття 2. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

2.1.На початку кожного пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради проводить реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

2.2.Виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засідан­ні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

2.3.Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю не­обхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з присутніми депутатами, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

2.4.Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради  проводить пере­вірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв'язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

Стаття 3. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

3.1.Головуючий на пленарному засіданні Ради:

-відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі,

-виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

-організовує розгляд питань;

-повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

-надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

-створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

-ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

-вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

-вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

-має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

-до початку розгляду питань порядку робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

-здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

3.2.Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить вигуків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 4. Секретар пленарного засідання

4.1.Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі.

Стаття 5. Лічильна комісія

5.1.Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, у випадках, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає  необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

5.2.Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

5.3.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної проводяться виключно гласно і відкрито.

5.4.До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

- поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної зї державної адміністрації;

- поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

- вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування,

-вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

Стаття 6. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

6.1.Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного  сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

6.2.Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об'єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 7. Порядок надання слова

7.1.Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

7.2.Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чин­ного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

7.3.За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

- з мотивів голосування;

- для оголошення процедурного питання;

- для репліки;

- для застережень.

7.4.Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

Стаття 8.Визначення часу для виступів на сесії Ради

8.1.Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин.

8.2.Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленар­ному засіданні Ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам. Депутат Ради, який поставив запи­тання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні Ради.

8.3.Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

Стаття 9. Право депутата на виступ

9.1.Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

9.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, вста­новленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова.

9.3. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які бу­дуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 10. Порядок розгляду та обговорення питання

10.1.За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

10.2.Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

-доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

-співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них

-виступи депутатів Ради з оголошенням та обгрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема дум­ка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

-внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

-виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

-виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської  групи;

-виступи депутатів Ради;

-оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

-внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вно­сяться у спеціально встановленому порядку);

-заключне слово співдоповідачів і доповідача;

-уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

10.3.Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕНЬ

 Стаття 1. Загальні положення порядку голосування

1.1.Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

1.2.Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 2. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

2.1.У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від де­путата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших (альтер­нативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

2.2.Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 3. Вимоги до процедури голосування

3.1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

3.2.У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експер­тиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

3.3.Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таєм­ного голосування місці.

3.4.Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

3.5.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депу­тати Ради не зобов'язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інте­ресів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

3.6.Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання кон­флікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною Радою.

3.7.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.8.Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні резуль­тати і прийняте рішення.

3.9.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 4. Врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань на пленарному засіданні Ради.

4.1.В разі підготовки проекту рішення та винесення на розгляд сесії  Ради рішення, яке містить приватний інтерес чи викликає суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами сільського голови, секретаря сільської Ради, депутатів  Ради чи близьких їм осіб та їх службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість при прийнятті рішення сесії, дані особи зобов’язані:  повідомляти про це у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, відповідну постійну комісію ради;

4.2.письмова заява про наявність конфлікту інтересів реєструється у журналі вхідної кореспонденції  Ради та подається на розгляд відповідної постійної комісії;

4.3.комісія подає на засідання сільської Ради інформацію про те, що сільський голова, секретар  Ради чи окремий депутат самостійно повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, просить включити до порядку денного можливість виступу даної особи із відповідною заявою та повідомляє про порядок врегулювання конфлікту інтересів під час підготовки та розгляду даного питання;

4.4.врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів може відбуватися шляхом:- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у підготовці та погодженні даного рішення;- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у голосуванні під час розгляду даного рішення на засіданні профільної постійної комісії та пленарному засіданні Ради;

4.5. у разі, якщо неучасть голови, секретаря Ради чи депутата  Ради у прийнятті окремого рішення чи рішень Новобасанською сільською радою призведе до втрати правомочності Ради, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається на цьому ж пленарному засіданні  Ради;

4.6.заява про наявність конфлікту інтересів зачитується особою, яка має конфлікт інтересів, на пленарному засіданні перед голосуванням за вищевказане рішення та долучається до протоколу сесії;

4.7.голова відповідної постійної комісії, або головуючий (за згодою) оголошує рішення комісії про шляхи врегулювання конфлікту інтересів, що виник;

4.8.головуючий ставить на голосування пропозицію постійної комісії щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виник, при цьому особа, щодо конфлікту інтересів якої приймається дане рішення, участі у голосуванні не бере;

4.9.у разі, якщо дана пропозиція приймається, голосування за рішення, щодо якого виник конфлікт інтересів, приймається у порядку, запропонованому відповідною постійною комісією;

4.10.у разі, якщо пропозиція відповідної постійної комісії щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виник, не була прийнята, питання, щодо якого виник конфлікт інтересів, переноситься на розгляд наступного пленарного засідання ради із попереднім додатковим розглядом даної ситуації на засіданні відповідної постійної комісії щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів, що виник;

4.11.у разі, якщо голова, секретар  ради чи окремий депутат дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, дана особа повинна самостійно публічно оголосити про його наявність,

4.12.дана заява заноситься у протокол засідання, робиться перерва для надання висновків відповідної постійної комісії та прийняття нею рішення щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів, після чого питання розглядається відповідно до  Регламенту;

4.13.висновок відповідної постійної комісії Ради та прийняті нею рішення щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів долучаються до протоколу пленарного засідання ради;

4.14.у разі існування у  голови, секретаря ради чи депутата сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів дана особа зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції;

4.15.у разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Регламенту;

4.16.якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів;

4.17.про конфлікт інтересів у  голови, секретаря  ради чи окремого депутата може заявити будь-який інший депутат сільської ради або учасник пленарного засідання ради, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Така заява про конфлікт інтересів заноситься до протоколу засідання  Ради;

4.18.у разі, якщо  голова, секретар ради чи окремий депутат публічно самостійно не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, а заяву про це зробив інший депутат  ради чи учасник пленарного засідання ради, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається, головуючий (а в разі, якщо конфлікт інтересів стосується головуючого – то секретар  ради) надає можливість виступити особі, щодо якої зроблена така заява, аби пояснити ситуацію, що виникла відносно нього;

4.19.у разі необхідності головуючий  (а в разі, якщо конфлікт інтересів стосується головуючого – то секретар ради) оголошує перерву для проведення засідання відповідної постійної комісії та прийняття нею рішення щодо встановлення факту наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів та можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів;

4.20.неповідомлення представником депутатського корпусу сільської ради про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради при встановленні такого факту протягом трьох днів після пленарного засідання, на якому таке рішення було прийняте, є підставою для зупинення сільським головою зазначеного рішення  Ради.

Стаття 5. Загальні вимоги до рішення Ради

5.1.Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прий­няття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, перед­бачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

5.2.Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

5.3.Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

5.4.За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування про­цедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

Стаття 6. Рішення Ради з процедурних питань

6.1.Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

6.2.Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарно­му засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

6.3.Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгля­ду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 7. Протокол сесії

7.1.Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює  секретар  Ради.

7.2.У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не ви­ключно):

-відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

-кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

-питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

-прізвище, ім'я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

-прізвище, ім'я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

7.3.Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою  Ради, а у випадку, передбаченому  Регламен­том, — депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

7.4.Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону Укра­їни «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 8. Зберігання протоколів та записів

8.1.Протокол засідання Ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення Радою.

8.2.Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання Ради у секретаря Ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.

8.3.Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

8.4.Запис засідання зберігається у секретаря Ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.

8.5.Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря Ради.

8.6.Записи та протоколи засідань Ради надаються депутатам Ради для ознайомлення за їх зверненням.Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря Ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Стаття 9. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

9.1.Для прийняття рішень, з'ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради про­водиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування. У випадку таємного голосування,  підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому  цим  Регламентом

9.2.Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених  п.4 ст.26 (обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради)  та  п.16 ст.26  (прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови)  Закону України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

9.3. Результати  поіменного голосування підлягають обов’язковому  оприлюдненню  та  наданню  за  запитом  відповідно до Закону України  "Про доступ до публічної інформації".

9.4. На дошці оголошень Ради та на офіційних веб-ресурсах Ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

9.10.Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підняття рук депутатами з одночасним внесенням лічильною комісією результатів голосування по кожному з питань до форми (додаток 1 додається).

9.11.Рішення сесії повинні мати порядковий номер, номер  сесії і дату.

Стаття 10. Загальні положення про таємне голосування

10.1. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

10.2.Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

10.3.Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосу­вання обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений цим Регламентом.

10.4.Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

10.5.Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Кон­троль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 11. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

11.1.Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування — обрання, при­значення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

11.2.Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформу­льовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє во­левиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

11.3Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку про­ведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва

11.4 виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються пред­ставником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відпові­дають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

11.5.Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготов­ляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

Недійсними вважаються бюлетені:

-невстановленого зразка;

-в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

-у яких голосуючим не зроблено жодної позначки

 -з яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;

- до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

11.6.Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійс­ними і проводиться переголосування.

Стаття 12. Процедура таємного голосування

12.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

12.2.Кожному депутату Ради після проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

12.3.Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування (окремий кабінет) і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відпо­віді «так», «ні» або «утримався» — якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку для таємного голосування, яка знаходиться під час голосування у окремому приміщенні.

Стаття 13 Повторне таємне голосування

13.1.У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половини депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

13.2.Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

13.3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 14. Підведення підсумків таємного голосування

14.1 Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

14.2.Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

14.3.Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач до­повідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

Стаття 15. Наслідки порушення порядку таємного голосування

15.1.У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголо­шуються Лічильною комісією недійсними.

15.2.Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування пору­шено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне го­лосування.

Глава. 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ.

                 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 1. Набрання чинності рішеннями Ради

1.1.Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

1.2.Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються.

1.3.Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у газеті «Наше життя», дошці оголошень с. Нова Басань, та на офіційних веб-ресурсах Ради.  За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у газеті може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації роз­міщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

Стаття 2. Внесення змін до рішень Ради

2.1.За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

2.2.Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 2.3 та п. 2.5  цієї статі  Регламенту.

2.3.Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо від­повідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або допов­нені Радою після їх виконання.

2.4.Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

2.4.Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у поряд­ку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

2.5.Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 3.Скасування рішень Ради

3.1.За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

3.2.Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетен­ції, крім випадків, передбачених п. 3.3  ціє статті  Регламенту.

3.3.Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

3.4.Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Ра­дою рішень.

3.5.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

3.6.Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

Стаття 4. Загальна та виключна компетенція Ради

4.1.Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

4.2.Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання:

-затвердження регламенту Ради;

-утворення і ліквідації постійних та інших комісій Ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій;

-утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

-обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради у порядку, передбаченому цим Законом;

-затвердження за пропозицією сільського голови структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

-утворення за поданням сільського  голови інших виконавчих органів Ради;

-затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-заснування засобів масової інформації відповідної Ради, призначення і звільнення їх керівників;

-заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної Ради;

-прийняття рішення про недовіру сільському голові;

-заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів Ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

-заслуховування повідомлень депутатів про роботу в Раді, виконання ними доручень ради;

-розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

-прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради в порядку, встанов­леному законом;

-скасування актів виконавчих органів Ради, які не відповідають Конституції чи законам України, ін­шим актам законодавства, рішенням відповідної Ради, прийнятим у межах її повноважень;

-прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, передбачених цим Законом;

-прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

-надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

-створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплат­ної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

-заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

-прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

-затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забу­дови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

-затвердження договорів, укладених сільським  головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

-встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пунк­ту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за пору­шення яких передбачено адміністративну відповідальність;

-прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

-визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присут­ності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

-прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціати­вою Президента України або Кабінету Міністрів України;

-прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів   територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

 -затвердження статуту територіальної громади;-

- затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

-прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

-надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

-створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби.

         РОЗДІЛ 3. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ.

Стаття 1. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря Ради.

1.1.Повноваження сільського голови, секретаря Ради визначаються Конституцією

України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар­ської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

2.2.Сільський голова, секретар Ради,  працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (викону­вати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших вико­навчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 2. Сільський голова

2.1.Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади с.Нова Басань..

2.2.Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого вибор­чого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на по­стійній основі.

2.3.Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конститу­цією України.

2.4.Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.

2.5.Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою по­садою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.6.На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

2.7.Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

2.8.Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленар­ному засіданні Ради рішення про його обрання.

2.9.Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської Ради, обраної на наступ­них чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»4.

2.10.У разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.

2.11.Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення пов­новажень  сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

2.12.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

2.13.Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті  сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення  позачергових  виборів     голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою Українине пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень сільського голови.

2.14.Сільський голова:

-забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відпо­відній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

-організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

-підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

-вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

-вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого   комітету Ради;

-вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її вико­навчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

-здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

-скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

-забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання;

 -оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

-призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності  територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

-скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

-вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

-вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

-забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

-є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

-представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органа­ми, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організа­ціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

-звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси тери­торіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

-укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

-веде особистий прийом громадян;

-забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

-бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

-видає розпорядження у межах своїх повноважень.

2.15.сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повнова­жень.

2.16.при здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.17.сільський голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфе­рі господарської діяльності виконавчими органами Ради.

2.18.сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

2.19.на вимогу не менше половини депутатів Ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед Ра­дою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови.

3.1.Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

-його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

-припинення його громадянства;

-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

-набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися ді­яльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

-відкликання з посади за народною ініціативою;

-визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

-його смерті.

3.2.повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

3.3.повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 79 Закону України «Про міс­цеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повнова­жень  сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

3.4.рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини грома­дян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

3.5.сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному За­коном України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч. 6 — 10 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень;

3.6.рішення про внесення пропозицій щодо відкликання голови за народною ініціативою прий­мається на зборах виборців у кількості не менше 20 осіб для відкликання сільського голови; кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання сільського   голови — не менше 10 осіб;

3.7.на підтримку пропозиції про відкликання голови має бути зібрано кількість підписів, що переви­щує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний сільським головою;

3.8.збір підписів проводиться у разі відкликання сільського голови протягом 10 днів;

3.9.територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання сільського голови — протягом 10 днів з дня їх отримання;

3.10.рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої кмісії Радою більшістю голосів від її складу;

3.11.у разі прийняття Радою рішення про відкликання сільського голови за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного канди­дата на посаду сільського голови, про відкликання сільського голови за народною ініціативою особа, яка на цей час від­повідно до закону здійснює повноваження сільського голови, не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів голови;

 3.12.за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій голови незаконними, висновків від­повідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського голови.

Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України Радою, головою обласної державної адміністрації;

3.13.у разі дострокового припинення повноважень  сільського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припи­нення повноважень голови. Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

3.14.повноваження сільського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

-з підстав, зазначених у п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї­ні», — з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

-з підстав, зазначених у п. З, З1 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;

-з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

-у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

-у випадку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове при­пинення повноважень сільського голови.

Стаття 4. Секретар Ради

4.1.Секретар Ради працює в Раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

4.2.Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією      сільського голови.

4.3.Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

-на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

-Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

-протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради  сільський  голова не вніс кандидатуру на по­саду секретаря Ради;

-на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв'язку з достроковим припи­ненням його повноважень___ голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

-посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв'язку з достроко­вим припиненням його повноважень;

-у разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

4.4.Секретар Ради:

-у випадку, передбаченому ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійс­нює          голови;

-скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

-веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

-забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійс­нення Радою регуляторної діяльності;

-за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм до­ручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

-організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготов­кою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

-забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'я­заних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

-вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів.

4.5.секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

 

Глава 2.ДЕПУТАТИ РАДИ.

Стаття 1. Правові засади статусу і діяльності депутата Ради.

Порядок організації діяльності депутата в Раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України та цим Регламентом.

Стаття 2. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої  Ради 

2.1.депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місевих виборах;

2.2.повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутатат ради.Депутатам Ради після визнання їх повноважень видається посвідчення депутата Ради.

Стаття 3. Діяльність депутата. Права та обов’язки.

3.1.До діяльності депутата під час сесійного періоду належить:

- участь у роботі сесій Ради;

- участь у засіданнях постійних та інших комісій Ради, до складу яких його обрано;

- виконання доручень Ради,  її органів, сільського голови та секретаря;

- робота над документами Ради та виконання інших депутатських повноважень;

- робота у виборчому окрузі;

3.2.участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов’язків з відшкодуванням йому за рахунок сільського бюджету середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю;

3.3.депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях Ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо Рада приймає рішення щодо нього персонально,

3.4.відсутність депутата на засіданнях Ради допускається лише з поважних причин.

3.5.депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні, повинен письмово із зазначенням причини, повідомити завчасно про це секретаря Ради.

3.6.у разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 4. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої  Ради.

4.1.Повноваження депутата сільської  Ради припиняються достроково у випадках передбачених законодавством;

4.2.у разі дострокового припинення повноважень чи  смерті депутата відповідно до  законодавства України проводяться вибори депутата замість вибулого;

4.3.рада не переглядає прийняте нею рішення про дострокове припинення повноважень депутата;

4.4.депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до Ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись.

 

Глава 3. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ, ФРАКЦІЇ.

Стаття 1. Порядок утворення депутатських груп, фракцій.

 1.1.Депутатська група може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  Ради  даного  скликання за рішенням зборів депутатів місцевої Ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів
місцевої Ради;

1.2.депутати сільської Ради на  основі  єдності поглядів   або   партійного   членства   можуть   об'єднуватися  у депутатські фракції.  До складу депутатських  фракцій можуть  входити  також позапартійні депутати сільської Ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій;

1.3.повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії (блоку).У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів декількох партій, її назва повинна включати назви цих партій. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного, соціально-економічного та культурного розвитку. Принципи функціонування депутатської групи (фракції) не можуть порушувати імперативного характеру депутатського мандата;

1.4.депутатські групи (фракції) не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою (фракцією);

1.5.жодний з депутатів не може входити до складу більш, як однієї зареєстрованої депутатської  групи (фракції).

1.6.депутатські групи (фракції) утворюються Радою нового скликання. Реорганізація цих груп (фракцій)  та утворення нових може проводитися протягом повноважень Ради.

Стаття 2.Реєстрація депутатських груп, фракцій.

2.1.Кожна депутатська фракція і група повинна бути зареєстрованою у секретаря Ради. Умовою її реєстрації є надходження на ім’я Ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції), а також депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію);

2.2.сільський голова після реєстрації депутатської групи (фракції) інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської групи (фракції), після її реєстрації поширюється серед депутатів; у тому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських групи (фракцій). Ця інформація заноситься до протоколу засідання;

2.3.про зміни у складі депутатської групи (фракції), її уповноважений представник повідомляє письмово сільського голову ; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи (фракції), якщо депутата виключено з групи (фракції);

2.4.у разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче встановленої кількості, вона після 15 днів оголошується сільським головою розпущеною.

Стаття 3. Права, обов’язки, гарантії діяльності депутатських груп та  фракцій.

3.1.Уповноважений представник депутатської групи (фракції) може в письмовій формі доручити виконання закріплених цим Регламентом функцій  будь-кому з членів депутатської групи (фракції);

3.2.депутатські групи (фракції) мають право на пропорційне (виходячи із кількості їх членів) представництво в усіх органах ради;

3.3.кожна депутатська група (фракція) має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного;

3.4.депутатська групи (фракція), з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів;

3.5.депутати і депутатські групи (фракції) можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації;

3.6.жодна депутатська групи (фракція) не має права виступати від імені Ради;

3.7.депутатські групи (фракції) та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

3.8.депутати, які оголосили про свій перехід до опозиції, не зобов’язані брати участь у роботі підготовчих, робочих та інших груп, які утворюються в комісіях Ради. Підготовку і вивчення питань, а також розробку пропозицій ці депутати можуть здійснювати індивідуально або у складі депутатських груп (фракцій). Депутатам, які оголосили про свій перехід до опозиції, не може бути відмовлено брати участь у роботі зазначених груп (фракцій) на пропорційних засадах;

3.9.про свій перехід до опозиції чи вихід з неї депутат або депутатська група (фракція) робить заяву на засіданні Ради.

 

Глава 4. СТАРОСТА.

Стаття 1. Правові засади статусу і діяльності старости.

1.1. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих Рад, передбачені законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом. Порядок організації роботи старости визначається законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні», та іншими законами, а також Положенням про старосту, затверджене сільською радою.

1.2. Староста є виборною посадовою особою місцевго самоврядування. Староста є членом виконавчого комітету Новобасанської сільської Ради за посадою.

1.3.Староста:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської Ради;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту. Положення про старосту затверджується сільською Радою відповідної об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

1.4.При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, селищ, інтереси яких він представляє.

1.5. Староста є відповідальним перед Новобасанською сільською радою. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської Ради староста інформує Раду про свою роботу.

1.6. У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

 

ГЛАВА 5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ.

Стаття 1. Правові засади статусу діяльності виконавчого комітету Ради.

1.1.Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повнова­жень.

1.2.Після закінчення повноважень Ради, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3.Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

1.4.Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією сільського голови.

1.4.Виконавчий комітет Ради утворюється у складі голови, секретаря, членів. Очолює виконавчий комітет Ради сільський голова.

1.5.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

1.6.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.7.До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

Стаття 2. Повноваження виконавчого комітету Ради

2.1.Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про міс­цеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів Ради.

2.2.Виконавчий комітет Ради:

-попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільо­вих програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради;

-координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх ке­рівників;

-має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконав­чих органів Ради, а також їх посадових осіб.

-Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між  виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами Ради та сільським головою в межах повноважень, наданих Зако­ном України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу Ради.

Стаття 3. Організація роботи виконавчого комітету Ради

3.1.Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

3.2.Засідання виконавчого комітету Ради скликаються головою Ради  кожної третьої середи наступного місяця,  не рідше одного разу на місяць.

3.3.Засідання виконавчого комітету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

ГЛАВА 6. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ.

Стаття 1. Правові засади статусу діяльності постійних комісій.

1.1.Постійні  комісії  Ради  є органами Ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

1.2.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються Радою.

1.3.Постійні комісії обираються Радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

1.4.До  складу  постійних  комісій  не  можуть   бути   обрані сільський голова, секретар Ради.

1.5.Постійні   комісії  за  дорученням  Ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають     проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти  про  виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд Ради,  розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  Ради   з   доповідями   і співдоповідями.

1.6.Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які  пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

1.7.Постійні комісії за дорученням Ради, сільського голови, секретаря Ради або за власною ініціативою вивчаютьдіяльність     підзвітних   і  підконтрольних  Раді  та  виконавчому комітету  органів,  а  також  з питань,  віднесених до  відання ради підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації нарозгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради або виконавчого  комітету  сільської  ради; здійснюють контроль за виконанням рішень Ради,виконавчого  комітету  сільської  ради.

1.8. Функції та повноваження постійних комісій Ради визначається Положенням про постійні комісії Ради, затвердженим рішенням сесії сільської Ради.

1.9.Перелік постійних комісій Ради:

             з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,

             з питань освіти, культури, охорони здоров`я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення, з прав людини, законності, депутатської діяльності, етики;

            з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, та сфери послуг.

1.10. Засідання    постійної    комісії   скликається   в   міру необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.11. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії розробляють проекти рішень, готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

1.12.Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.13.Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  Ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  Ради,  її  голови, секретаря Ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.

1.14. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах. 

1.15. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

 ГЛАВА 7.ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 1. Правові засади статусу діяльності

1.1. Рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідальності зі ст. 48 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2.Тимчасові  контрольні  комісії  Ради є органами Ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд Ради.

1.3.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

1.4.Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

1.5. Порядок організації роботи цих комісій визначається цим Регламентом та Положенням про тимчасові контрольні комісії Ради, затвердженим рішення сесії Ради.

1.6. Тимчасові контрольні комісії є підзвітними та відповідальними перед Радою.

1.7.Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії  Ради припиняються  з  моменту  прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

 

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 1. Дисципліна та етика на сесіях  Ради.

1.1.На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право при­пинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

1.2.Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

1.3.Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

1.4.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

1.5.Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок

            

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                             Гармата В.М..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь